REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W SERWISIE INTERNETOWYM MONITER.PL

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis
 4. Warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki świadczenia umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Obowiązki użytkownika
 7. Funkcje (procesy) udostępnione przez operatora w ramach aplikacji
 8. Zasady administrowania stron internatowych tworzonych przez operatora
 9. Płatności
 10. Własność intelektualna
 11. Odpowiedzialność serwisu oraz obowiązki operatora
 12. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 13. Postępowanie reklamacyjne dotyczące usług świadczonych przez serwis
 14. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem internetowym moniter.pl (i subdomenami tej domeny) jest udostępniony Użytkownikom przez VEXIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, NIP: 9542700709, REGON: 241609390.
 2. Serwis internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa:
  • 3.1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis
  • 3.2. zasady świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis internetowy,
  • 3.3. obowiązki Użytkownika,
  • 3.4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • 3.5. tryb postępowania reklamacyjnego,
  • 3.6. odpowiedzialność oraz obowiązki Operatora.
 4. Działanie Serwisu polega na udostępnieniu Użytkownikom oprogramowania (Aplikacji), za pomocą którego możliwe jest monitorowanie ogłoszeń w popularnych portalach branżowych oraz monitorowanie zmian treści strony www pod dowolnym linkiem w internecie, do której można uzyskać publiczny dostęp. Dostęp do funkcjonalności systemu uzyskuje się przez przeglądarkę internetową - po zalogowaniu Użytkownika na Konto.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Serwisu, do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz Aplikacji, Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.), oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. OPERATOR (ADMINISTRATOR, USŁUGODAWCA) - VEXIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, NIP: 9542700709, REGON: 241609390, [email protected]
 2. UŻYTKOWNIK (USŁUGOBIORCA) – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu i wyraziła zgodę na treść Regulaminu. Użytkownik po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, akceptacji i aktywacji Konta przez Operatora może korzystać z Aplikacji.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
 4. KONTO – oznaczony indywidualnym loginem (adres e-mail) oraz hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Operatora (Aplikacji), w którym gromadzone są dane Użytkownika.
 5. SERWIS - serwis internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem moniter.pl (oraz subdomen tej domeny) umożliwiający korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem przez Operatora, w tym z udostępnionej do korzystania Aplikacji zgodnie z Regulaminem.
 6. APLIKACJA – udostępniany Użytkownikowi drogą elektroniczną przez Operatora, za pośrednictwem Serwisu, program komputerowy, wspierający w zakresie jego funkcjonalności i przeznaczenia monitorowanie zmian na portalach branżowych oraz dowolnych publicznych linkach do stron www.
 7. STRONY - Użytkownik oraz Operator.
 8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 10. FORMULARZ KONTAKTOWY - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora, umożliwiająca Użytkownikowi bezpośredni kontakt z Operatorem.
 11. DZIEŃ DORĘCZENIA - oznacza dzień wysłania oświadczenia/informacji pocztą elektroniczną (e-mail) na adres elektroniczny użyty do rejestracji.
 12. OPŁATA – płatność za wybrany Pakiet należna Operatorowi z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji, która jest płatna zgodnie z Regulaminem.
 13. PAKIET – wybrany przez użytkownika z podstrony Premium (dostępna po zalogowaniu) zestaw funkcjonalności opisanych na tej podstronie. Każdy zestaw ma wyszczególnioną cenę, czas trwania oraz obowiązujące funkcje.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS

 1. Operator umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • 1.1. prowadzenie Konta w Serwisie oraz udostępnianie poprzez sieć Internet Aplikacji do korzystania na zasadach określonych w Regulaminie,
  • 1.2. udostępnienie miejsca na serwerze w celu przechowywania danych przetwarzanych za pomocą Aplikacji,
  • 1.3. tworzenie, zarządzanej za pośrednictwem Aplikacji, strony internetowej Użytkownika oraz udostępnienie miejsca na serwerze w celu przechowywania danych przetwarzanych za pomocą strony internetowej Użytkownika (hosting).
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Operator ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych, dotyczących usług Operatora. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnej chwili istniejącej funkcjonalności Serwisu, w tym Aplikacji, w szczególności poprzez rozbudowę o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników. Zmiany te nie będą wpływać na listę funkcji w wybranym Pakiet.
 5. W związku z korzystaniem z Serwisu oraz Aplikacji Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do Serwisu oraz Aplikacji (ani jakiejkolwiek ich części), za wyjątkiem tych uprawnień, które wprost zostały mu przyznane w treści Regulaminu.
 6. Użytkownik w ramach korzystania z Aplikacji i dostępnych funkcji, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
  • 6.1. zamieszczać w Aplikacji informacje, linki oraz pliki,
 7. Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu lub udostępnianiu plików lub jakichkolwiek innych treści w Aplikacji odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik podejmujący takie działania. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Operatora z tytułu umieszczenia lub udostępnienia przez danego Użytkownika określonych plików lub jakichkolwiek innych treści w Aplikacji, Użytkownik będzie zobowiązany zadośćuczynić uzasadnionym roszczeniom odpowiednio Operatorowi lub podmiotowi opisanemu powyżej, zgłaszającemu roszczenia. W przypadku gdyby Operator zadośćuczynił takim roszczeniom, Operator zastrzega sobie prawo domagania się od Użytkownika naprawienia szkód poniesionych z tego tytułu odpowiednio przez Operatora, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania Użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań Użytkownika, dotyczących zamieszczenia lub udostępnienia w Aplikacji określonych plików lub jakichkolwiek innych treści.
 8. Użytkownik korzystając z Aplikacji poprzez umieszczanie konkretnych plików lub jakichkolwiek innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator:
  • 1.1. komputer z dostępem do Internetu,
  • 1.2. dostęp do poczty elektronicznej,
  • 1.3. przeglądarka internetowa.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub utrudnienia techniczne w sprzęcie komputerowym Użytkownika, uniemożliwiające mu prawidłowe korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji.
 3. W celu rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Aplikacji, Użytkownik musi dokonać rejestracji Konta za pomocą Formularza Rejestracji.
 4. Email podany przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji Konta jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji oraz rozpoczęcia korzystania z usług i ich rozliczenia.
 5. W celu otrzymania faktur za dokonane płatności Użytkownik musi podać dane do faktury. Dane te wykorzystane będą tylko i wyłącznie w celu wystawienia faktur i mogą zostać usunięte w dowolnym momencie.
 6. Podawane przez Użytkownika dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania tych danych w każdym przypadku ich zmiany.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych pod rygorem, iż w przypadku braku wykonania tego obowiązku bądź wykonania go w sposób nienależyty, oświadczenie, faktura lub informacja itp. wysłana przez Operatora do Użytkownika na dotychczasowe podane dane kontaktowe, w tym adresy elektroniczne, będzie traktowana za skutecznie doręczoną.
 8. Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz Aplikacji na inne podmioty bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora pod rygorem nieważności.
 9. Operator zachowuje prawo do odmówienia akceptacji rejestracji i aktywacji Konta Użytkownika bez podania przyczyn.

V. WARUNKI ŚWIADCZENIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Serwis ma charakter nieodpłatny. Możliwość dostępu i korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu w tym z Aplikacji jest nieodpłatna, z tym zastrzeżeniem, że rozszerzona funkcjonalność (Pakiet) dostępna jest odpłatnie. Użytkownik w celu skorzystania z tej funkcjonalności musi wybrać Pakiet oraz go opłacić.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko i jest odpowiedzialny w szczególności za wszelkie działania podejmowane w związku z korzystaniem z Serwisu.
 4. W celu usunięcia konta Użytkownik powinien skontaktować się z Operatorem przez e- mail z konta e-mail użytego do rejestracji.

VI. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do współpracy z Operatorem przy wykonywaniu Usług Elektronicznych.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do udzielania Operatorowi informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych.
 3. Korzystając z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem, a także dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Operatora w przypadku naruszenia Regulaminu przez innego Użytkownika Serwisu.

VII. PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik może odpłatnie doładować konto.
 2. Operator udostępnia następujące sposoby płatności:
  • 2.1. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayU)
  • 2.2. płatność za pośrednictwem spółki PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.
  • 2.3. płatność za pośrednictwem spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 0000412357.
  • 2.4. płatność subskrypcyjna za pośrednictwem Stripe Technology Europe
 3. Po uiszczeniu Opłaty zgodnej z punktem 2, Operator, pod warunkiem uzupełnienia danych do faktury przed dokonaniem Opłaty, udostępni w panelu administracyjnym Konta Użytkownika, fakturę VAT z tytułu świadczonych Usług Elektronicznych.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Operatora faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661).

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem i Aplikacją oraz Konta Użytkowników, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji, należą do Operatora i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zmianami).
 2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Serwisu i Aplikacji do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Operatorowi, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Serwisu oraz Aplikacji, bez zgody Operatora lub niezgodnie z Regulaminem.
 3. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu oraz Aplikacji, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu oraz Aplikacji bez zgody Operatora, jest równoważne z naruszeniem Regulaminu.
 4. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Operatora, jak również upoważnia Operatora do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ORAZ OBOWIĄZKI OPERATORA

 1. Wykonując umowę zawartą pomiędzy Stronami, Operator zobowiązuje się wykonać Usługę Elektroniczną z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania.
 2. Odpowiedzialność Operatora doznaje następujących ograniczeń:
  • 2.1. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z usług Serwisu oraz Aplikacji.
  • 2.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty, które poniósł Użytkownik w związku z nienależytym, lecz niezawinionym przez Operatora działaniem Aplikacji, jak również z tytułu ewentualnych utraconych korzyści przez Użytkownika.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 4. Operator oraz jego licencjodawcy nie udzielają gwarancji oraz nie składają żadnych oświadczeń związanych z dokładnością lub kompletnością jakichkolwiek treści oraz informacji udostępnionych Użytkownikom za pomocą Serwisu oraz Aplikacji.
 5. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług Elektronicznych z przyczyn technicznych.
 6. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług Elektronicznych z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 2. Reklamacja związana ze świadczeniem Usług Elektronicznych może dotyczyć wyłącznie funkcjonalności oraz kwestii technicznych Serwisu oraz Aplikacji.
 3. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Operatora.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie czternaście dni.
 5. Odpowiedź Operatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

XI. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
  • 1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w postaci Konta Użytkownika.
  • 1.2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika później niż po 14 dniach od zakupu, wszelkie Opłaty nie podlegają zwrotowi.
  • 1.3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
  • 1.4. Operator może zablokować Konto Użytkownika, a nawet wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik:
   • 1.4.1. narusza Regulamin,
   • 1.4.2. dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu
   • 1.4.3. działa na szkodę Operatora,
   • 1.4.4. poda nieprawdziwe dane w procesie rejestracji lub nie zaktualizuje niezwłocznie zmiany podanych danych odpowiednio do stanu faktycznego,
   • 1.4.5. nie dokonuje terminowo Opłat,
   • 1.4.6. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Serwisie oraz za pomocą Aplikacji lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu lub dokonuje innych czynności mających na celu zakłócenie prawidłowego działania Serwisu,
   • 1.4.7. wykonuje czynności niezgodne z prawem.
  • 1.5. Operator jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu z natychmiastowym skutkiem rozwiązującym w przypadkach określonych w ust. 1.4. niniejszego rozdziału.
  • 1.6. Operator może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
  • 1.7. Oświadczenie woli Operatora dotyczące wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu dla swej ważności wymaga formy pisemnej lub formy elektronicznej i winno być przesłane odpowiednio na adres Użytkownika lub adres elektroniczny Użytkownika podany w danych kontaktowych. Okres wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu rozpoczyna swój bieg począwszy od Dnia Doręczenia oświadczenia woli Operatora o wypowiedzeniu umowy.
  • 1.8. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  • 1.9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy tylko wtedy, gdy wywiąże się on ze wszystkich swoich należnych Opłat względem Serwisu za korzystanie z jego zasobów oraz zasobów Aplikacji.
 2. Operator i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez Operatora w ramach działalności Serwisu oraz Aplikacji zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu wiążą Użytkownika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie siedmiu dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach przez Serwis.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.